Pagrindinis meniu

Darbo laikas

I - IV nuo 8:00 iki 17:00

V nuo 8:00 iki 15:45

Pietų laikas: nuo 12:00 iki 12:45

Informacija gyventojams teikiama telefonu:

8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Gyventojų prašymų priėmimo laikas Klaipėdoje:

I 8:00–18:00

II 8:00–17:00

III 8:00–18:00

IV 8:00–17:00

V 8:00–15:45

Gaukite atsakymus į Jums rūpimus klausimus – 8 700 88888

Skambinant iš užsienio:

+370 5 236 4114

Jūs esate čia

Teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba

14. TLK keturiems metams sudaroma Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba - kolegialus patariamasis organas.

15. Į TLK Stebėtojų tarybą įeina:

  • vienas Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;
  • vienas Valstybinės ligonių kasos atstovas;
  • po vieną į TLK teritorinės veiklos zoną įeinančių apskričių viršininkų deleguotą atstovą;
  • po vieną į TLK teritorinės veiklos zoną įeinančių savivaldybių tarybų deleguotą atstovą - tarybos narį.

16. Personalinę Stebėtojų tarybos sudėtį Valstybinės ligonių kasos direktoriui teikia tvirtinti TLK direktorius.

17. TLK Stebėtojų tarybos darbui vadovauja TLK Stebėtojų tarybos pirmininkas, renkamas iš TLK Stebėtojų tarybos narių paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 TLK Stebėtojų tarybos narių. TLK Stebėtojų tarybos pirmininku negali būti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovas.

18. TLK Stebėtojų tarybos susirinkimai rengiami ne rečiau kaip du kartus metuose. Stebėtojų tarybos susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių.

19. Pirmąjį naujai sudarytos TLK Stebėtojų tarybos susirinkimą sušaukia TLK direktorius. Eilinį TLK Stebėtojų tarybos susirinkimą šaukia TLK Stebėtojų tarybos pirmininkas. Neeilinį TLK Stebėtojų tarybos susirinkimą 23 punkte nurodytu atveju arba ne mažiau kaip 1/3 TLK Stebėtojų tarybos narių reikalavimu šaukia pirmininkas per 20 dienų.

20. Stebėtojų tarybos nuomonė įforminama protokolu. Protokolą surašo vienas iš Stebėtojų tarybos narių, o pasirašo Stebėtojų tarybos pirmininkas bei protokolą surašęs asmuo.

21. Stebėtojų tarybos nuomonei turi pritarti ne mažiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

22. TLK Stebėtojų taryba:

22.1. renka TLK medicinos audito komisiją ir TLK taikinimo komisiją;

22.2. prižiūri kaip sudaromos ir vykdomos TLK ir sveikatos priežiūros įstaigų bei TLK ir vaistinių sutartys, išsako nuomonę dėl šių sutarčių sąlygų;

22.3. teikia siūlymus Valstybinės ligonių kasos direktoriui dėl TLK direktoriaus;

22.4. aprobuoja TLK pareigybių sąrašą bei išlaidų sąmatą;

22.5. prižiūri ir analizuoja TLK administracijos veiklą, finansinių išteklių naudojimą;

22.6. aprobuoja TLK direktoriaus pateiktą metinį balansą ir finansinę apyskaitą. Metinis balansas ir finansinė apyskaita skelbiami viešai ne vėliau kaip einamųjų metų gegužės 1 dieną;

22.7. teikia siūlymus bei išsako nuomonę kitais privalomojo sveikatos draudimo klausimais, priskirtais TLK funkcijoms, vykdo kitas įstatymų bei kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

23. TLK Stebėtojų taryba turi teisę organizuoti TLK auditą. Auditas apmokamas iš TLK valdymui skirtų lėšų. Jeigu randama TLK buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės trūkumų, TLK Stebėtojų tarybos pirmininkas turi sukviesti neeilinį TLK Stebėtojų tarybos posėdį. TLK Stebėtojų taryba taip pat turi teisę nemokamai gauti sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis, veiklos, ekonominio-finansinio bei medicininio audito duomenis.

24. Raštus ir pareiškimus, adresuotus TLK Stebėtojų tarybai, priima ir registruoja TLK ir perduoda Stebėtojų tarybos pirmininkui per 5 kalendorines dienas. TLK taip pat registruoja TLK Stebėtojų tarybos protokolus.

  

Rekomenduojame